Експлуатація

Метрологія

Одиниці в системі СІ

Найменування Одиниця Позначення Визначення
Основні одиниці
Довжина Метр м Метр дорівнює відстані, яку долає у вакуумі плоска електромагнітна хвиля за 1/299 792 458 частку секунди
Маса Кілограм кг Кілограм дорівнює масі міжнародного еталону кілограма
Час Секунда с Секунда дорівнює 9 192 631 770 періодам випромінювання, відповідного до переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133
Сила електричного струму Ампер А Ампер дорівнює силі постійного струму, який при проходженні по двом паралельним прямолінійним провідникам нескінченної довжини й мізерно малої площі кругового поперечного переріза, розташованим у вакуумі на відстані 1 м один від іншого, викликав би на кожній ділянці провідника довжиною 1 м силу взаємодії, рівну 2∙10–7 Н
Термодинамічна температура Кельвін К Кельвін дорівнює 1/273,16 частини термодинамічної температури потрійної точки води
Кількість речовини Моль моль Моль дорівнює кількості речовини системи, що містить стільки ж структурних елементів, скільки міститься атомів у вуглеці-12 масою 0,012 кг.
Сила світла Кандела кд Кандела дорівнює силі світла в заданому напрямку джерела, що випускає монохроматичне випромінювання частотою 540∙1012 Гц, енергетична сила світла якого в цьому напрямку становить 1/683 Вт/ср
Додаткові одиниці
Плаский кут Радіан рад Радіан дорівнює куту між двома радіусами окружності, довжина дуги між якими дорівнює радіусу
Тілесний кут Стерадіан ср Стерадіан дорівнює тілесному куту з вершиною в центрі сфери, що вирізує на поверхні сфери площу, рівну площі квадрата зі стороною, рівної радіусу сфери
Похідні одиниці простору й часу
Площа Квадратний метр м2 Квадратний метр дорівнює площі квадрата зі сторонами, довжини яких рівні 1 м
Об'єм, ємність Кубічний метр м3 Кубічний метр дорівнює об’єму куба з ребрами, довжини яких рівні 1 м
Швидкість Метр за секунду м/с Метр у секунду дорівнює швидкості точки, що прямолінійно й рівномірно рухається, при якій точка за час 1 с переміщюється на відстань 1 м
Прискорення Метр за секунду у квадраті м/с2 Метр за секунду у квадраті дорівнює прискоренню точки, що рухається прямолінійно й рівноприскоренно, при якім за час 1 с швидкість точки зростає на 1 м/с
Кутова швидкість Радіан за секунду рад/с Радіан за секунду дорівнює кутової швидкості тіла, що рівномірно обертається, при якій за час 1 с відбувається поворот тіла щодо осі обертання на кут 1 рад
Період Секунда с
Частота періодичного процесу Герц Гц Герц дорівнює частоті періодичного процесу, при якій за час 1 с відбувається один цикл періодичного процесу
Похідні одиниці механічних величин
Густина Кілограм на кубічний метр кг/м3 Кілограм на кубічний метр дорівнює густині однорідної речовини, маса якої при об’ємі 1 м3 дорівнює 1 кг
Імпульс Кільграм-метр за секунду кг∙м/с Кілограм-метр за секунду дорівнює імпульсу тіла масою 1 кг, що рухається зі швидкістю 1 м/с
Сила Ньютон Н Ньютон дорівнює силі, що надає тілу масою 1 кг прискорення 1 м/с2 у напрямку дії сили
Момент сили Ньютон-метр Н∙м Ньютон-метр дорівнює моменту сили, створюваному силою 1 Н щодо точки, розташованої на відстані 1 м від лінії дії сили
Імпульс сили Ньютон-секунда Н∙с Ньютон-секунда дорівнює імпульсу сили, створюваному силою 1 Н, що діє протягом 1 с
Тиск, механічна напруга Паскаль Па Паскаль дорівнює тиску (механічній напрузі), який створюється силою 1 Н, рівномірно розподіленою по нормальній до неї поверхні площею 1 м2
Робота, енергія Джоуль Дж Джоуль дорівнює роботі, чиненої при переміщенні точки прикладення сили 1 Н на відстань 1 м у напрямку дії сили
Потужність Ват Вт Ват дорівнює потужності, при якій відбувається робота 1 Дж за час 1 с
Поверхневий натяг Ньютон на метр Н/м Ньютон на метр дорівнює поверхневій напрузі, створюваній силою 1 Н, прикладеної до ділянки контуру вільної поверхні довжиною 1 м і діючої нормально до контуру й по дотичній до поверхні
Похідні одиниці теплових величин
Температура Цельсія Градус Цельсія °C За величиною градус Цельсія дорівнює кельвіну
Кількість теплоти Джоуль Дж Джоуль дорівнює кількості теплоти, еквівалентному роботі 1 Дж
Теплоємність Джоуль на кельвін Дж/К Джоуль на кельвін дорівнює теплоємності системи, температура якої підвищується на 1 К при підведенні до системи кількості теплоти 1 Дж
Питома теплоємність Джоуль на кілограм-кельвін Дж/(кг∙К) Джоуль на кілограм-кельвін дорівнює питомій теплоємності речовини, що має при масі 1 кг теплоємність 1 Дж/К
Похідні одиниці величин молекулярної фізики
Молярна маса Кілограм на моль кг/моль Кілограм на моль дорівнює молярній масі речовини, що має при кількості речовини 1 моль масу 1 кг
Похідні одиниці електричних і магнітних величин
Електричний заряд Кулон Кл Кулон дорівнює електричному заряду, що проходить через поперечний переріз при струмі силою 1 А за час 1 с
Напруженість електричного поля Вольт на метр В/м Вольт на метр дорівнює напруженості однорідного електричного поля, при якій між двома точками, що перебувають на лінії напруженості поля на відстані 1 м, створюється різниця потенціалів 1 В
Електрична напруга, елекричний потенціал, електрорушийна сила Вольт В Вольт дорівнює електричній напрузі на ділянці електричного ланцюга, при якім у ділянці проходить постійний струм силою 1 А і витрачається потужність 1 Вт
Електрична ємність Фарад Ф Фарад дорівнює електричній ємності конденсатора, при якій заряд 1 Кл створює на конденсаторі напругу 1 В
Магнітна індукція Тесла Тл Тесла дорівнює магнітної індукції, при якій магнітний потік крізь поперечний переріз площею 1 м2 дорівнює 1 Вб
Магнітний потік Вебер Вб Вебер дорівнює магнітному потоку, при зменшенні якого до нуля у звязаному з ним електричному колі опором 1 Ом через поперечний переріз провідника проходить заряд 1 Кл
Індуктивність Генрі Гн Генрі дорівнює індуктивності електричного ланцюга, з яким при силі постійного струму в ньому 1 А зчіплюється магнітний потік 1 Вб
Електричний опір Ом Ом Ом дорівнює електричному опору ділянки електричного кола, при якім постійний струм силою 1 А викликає спадання напруги 1 В
Питомий електричний опір Ом-метр Ом∙м Ом-Метр дорівнює питомому опору речовини, при якім ділянка виконаного із цієї речовини електричного ланцюга довжиною 1 м і площею поперечного переріза 1 м2 має опір 1 Ом
Похідні одиниці оптичних величин
Енергія випромінювання Джоуль Дж Джоуль дорівнює енергії випромінювання, еквівалентній роботі 1 Дж
Потік випромінювання, потужність випромінювання Ват Вт Ват дорівнює потіку випромінювання, еквівалентному механічній потужності 1 Вт
Світловій потік Люмен лм Люмен дорівнює світловому потоку, що випускається точечним джерелом у тілесному куті 1 ср при силі світла 1 кд
Світлова енергія Люмен-секунда лм∙с Люмен-секунда дорівнює світлової енергії, відповідної до світлового потоку 1 лм, випромінюваному або сприйманому за 1 с
Яскравість Кандела на квадратний метр кд/м2 Кандела на квадратний метр дорівнює яскравості світної поверхні площею 1 м2 при силі світла 1 кд
Світність Люмен на квадратний метр лм/м2 Люмен на квадратний метр дорівнює світності поверхні площею 1 м2 при світловому потоці падаючого на неї випромінювання, рівному 1 лм
Освітленість Люкс лк Люкс дорівнює освітленості поверхні площею 1 м2 при світловому потоці падаючого на неї випромінювання, рівному 1 лм
Похідні одиниці величин іонізуючих випромінювань
Поглинена доза випромінювання Грей Гр Грей дорівнює поглиненій дозі випромінювання, при якій опроміненій речовині масою 1 кг передається енергія будь-якого іонізуючого випромінювання 1 Дж
Потужність поглиненої дози випромінювання Грей за секунду Гр/с Грей за секунду дорівнює потужності поглиненої дози випромінювання, при якій за час 1 с опроміненою речовиною поглинається доза випромінювання 1 Дж/кг
Активність нукліда в радіоактивному джерелі Беккерель Бк Беккерель дорівнює активності нукліда, при якій за час 1 с відбувається один акт розпаду